161128 alfa glad logo 500

Aktiviteter for seniorer 60+
Førtidspensionister
Efterlønnere
i
Sorø

Vedtægterne er godkendt af generalforsamlkingen den 22 marts 2024.

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: G.L.A.D. – Idræt for Ældre i Sorø

Foreningen er stiftet den: 17. september 1999

Foreningens hjemsted er: Sorø Kommune                                 

 • 2 Formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme det fysiske og psykiske velvære blandt deltagerne, og derved forøge deres livskvalitet samt i trygge rammer at skabe basis for nye kontakter og netværker, hvis/når tidligere netværker mindskes.

 • 3 Medlemskab af organisationer

Stk. 1: Foreningen er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland , og dermed undergivet dennes love og bestemmelser.

Stk. 2: Foreningen kan desuden tilslutte sig de foreninger og organisationer, som bestyrelsen finder det fornødent.

 • 4 Optagelse af medlemmer

Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages voksne (pensionister og førtidspensionister), når de ved­ken­der sig nærværende vedtægter.

Som passive medlemmer kan optages enhver.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det ude­lukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

 • 5 Ledelse

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere et medlem.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand kasserer og sekretær.

Stk. 3: Valgbar er ethvert aktivt medlem.

 • 6 Kontingent

Forslag til kontingent fastsættes af de respektive udvalg og bestyrelsen i samarbejde 1 gang årligt.

 • 7 Forpligtelse

Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 • 8 Myndighed

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved mail eller brev til medlemmerne, med mindst 14 dages var­sel.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før.

Stk. 3: Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. Der kan dog ved sygdom stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af dis­se vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger.

 • 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg:a) 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for 2 år

b) 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for 2 år

c) 2 suppleanter for 1 år

d) 2 revisorer for 1 år

e) 1 revisorsuppleant for 1 år

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand , næstformand, kasserer og sekretær.

                             8. Eventuelt

 • 10 Ekstraordinær generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens aktive medlemmer stiller skrift­ligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet her­om er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 • 11 Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsæt­ning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. 

 • 12 Forretningsorden

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 • 13 Bestyrelsen

Stk. 1: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer her­for.

Stk. 2: Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efter­føl­gende møde i bestyrelsen.

 • 14 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 15. fe­bruar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

 • 15 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgen­de ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Midt- og Vestsjælland, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

Stk.3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue senioridrætsarbejdet i Sorø Kommune. 

VEDTÆGTER
FOR

Således vedtaget den: ____________________________________

 

 

_____________________________________

 

Dirigentens underskrift

 

 

Created by Team Network 2016